Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης)

Προϊστάμενος

 Αναπληρωτής Διευθυντής: ΠΕΡΝΑΡΗΣ Γεώργιος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64669, 22413 64653
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ypdomisis@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης) είναι αρμόδια για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και την χορήγηση αδειών επιχειρήσεων και καταστημάτων και άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και της γραμματειακής υποστήριξης των τμημάτων και επιτροπών της Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση ασκεί την διαδικασία της εφαρμογής του πολεοδομικού – χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων και περιορισμών δόμησης και των χρήσεων γης των εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, καθώς και των εν ισχύ γενικών και ειδικών διαταγμάτων, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στη διεύθυνση.
Προσβλέπει στον περιορισμό και την εξάλειψη της αυθαίρετης δόμησης, με κατασταλτικούς και προληπτικούς μηχανισμούς και ανάλογες δράσεις και σε αντίθετη περίπτωση προβαίνει σε σύνταξη και επιβολή κυρώσεων περί αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 Τμηματάρχης: ΚΑΚΑ Ευαγγελία
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64667, 669, 671, 677
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tarxeio@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης – Αρχείου είναι οι εξής:

 1. Τηρεί αρχείο κάθε μορφής σχετικό με θέματα ευθύνης της, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων, των επιτροπών και της Διεύθυνσης και παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για θέματα της διεύθυνσης.
 2. Έχει την ευθύνη της τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων για την διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας.
 3. Τηρεί βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών.
 4. Έχει την ευθύνη αποστολής της αλληλογραφίας, επίδοσης εγγράφων, εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών.
 5. Επιμελείται για τις φωτοτυπίες και φωτοαντίγραφα της Διεύθυνσης και προβαίνει στην ηλεκτρονική σύνταξη των εγγράφων και διευκολύνει τους πολίτες στην χορήγηση έντυπου υλικού για την υποβολή αιτήσεων.
 Τμηματάρχης:
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364659, 664, 672, 678, 680
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tadeies@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών είναι οι εξής:

 1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, προελέγχου, αναθεωρήσεων και ενημερώσεων, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τοπογραφικό διάγραμμα) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
 2. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα, τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας-ΑΠΕ και Βιομηχανίας.
 3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει και χορηγεί άδειες εργασιών μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
 4. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς και την άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, κλπ.
 7. Εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις και αποφάσεις σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπως: νομιμότητα κτισμάτων προ του 1955, χώρων κύριας χρήσης, επιβολή εισφοράς σε γη ή μετατροπής της σε χρήμα για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ.
 8. Τηρεί αρχείο φακέλων οικοδομικών αδειών, μητρώο ιδιωτών μελετητών και χορήγηση αντιγράφων.
 9. Προβαίνει σε διατύπωση προτάσεων για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων.
 10. Συστήνει και συμμετέχει στις προβλεπόμενες από τον νόμο επιτροπές σε θέματα αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Έκδοση Εγκρίσεων Αδειών Δόμησης-Ενημερώσεις & Αναθεωρήσεις Αδειών
 2. Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 3. Έγκριση Εργασιών Αυθαίρετων Κατασκευών-Άδειες Αποπεράτωσης Αυθαίρετων Κατασκευών
 4. Πράξη Έγκρισης Εκτελεσθείσων Οικοδομικών Εργασιών (Ν.1337/83, Ν.1577/85)
 5. Ανασύσταση οικοδομικού φακέλου
 6. Άδεια Κοπής Δέντρων
 7. Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης
 8. Βεβαίωση εξάντλησης συντελεστή δόμησης
 9. Βεβαίωση προϋφιστάμενου ακινήτου
 10. Αποστολή Αιτήσεων προς ΕΥΔΕ για ορισμό Ελεγκτών Δόμησης
 11. Χορήγηση Αντιγράφων οικοδομικών αδειών
 Τμηματάρχης: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64658, 671, 673,677
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkataskeues@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών είναι οι εξής:

 1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια κατασκευής, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
 3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 4. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων για την εξέταση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας.
 5. Προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.
 6. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, ετοιμόρροπες, επικινδύνως ετοιμόρροπες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 7. Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1337/83 και 1512/85, όπως αυτοί ισχύουν.
 8. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 9. Ελέγχει την στατική επάρκεια και ασφάλεια οικοδομών, κατασκευών, διατηρητέων κτιρίων.
 10. Τηρεί μητρώο αυθαιρέτων και προστίμων.

Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Σύνδεση ακινήτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 2. Καταγγελίες
 3. Επιβολή Κυρώσεων και προστίμων αυθαίρετων κατασκευών
 4. Προσφυγές κατά των πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης
 5. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων πρωτοκόλλων αυθαίρετων κατασκευών
 6. Επιτροπή της παραγρ. 9, άρθρο 24 του Ν.4014/12 (πρόχειρες κατασκευές & κατασκευές εντός παραδοσιακών οικισμών)
 Τμηματάρχης: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιώαννης
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364660 – 663
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkatastimata@rhodes.gr,
ikaragiannis@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 1. Έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους που δεν ασκούνται από άλλες Διευθύνσεις του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης.
 2. Έχει την ευθύνη, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδομικής καταλληλότητας, των προοριζόμενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους που δεν ασκούνται από άλλες διευθύνσεις και συναφών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
 3. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
 1. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
 2. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
 3. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
 4. Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 5. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
 6. Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
 7. Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
 8. Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
 9. Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 10. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
 11. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 12. Τη διατύπωση γνώμης για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.
 1. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 2. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 3. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Ειδικότερα είναι υπεύθυνο για:

 1. Προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και άλλου είδους επιχ/σεων
 2. Έλεγχο και πιστοποίησητης πολεοδομικής καταλληλότητας, των προοριζόμενων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υ.ε. και λοιπών επιχ/σεων
 3. Εισήγηση για την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, λειτουργίας παιδότοπων, διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, άδεια υπηρεσιών διαδικτύου , άδεια λειτουργία μουσικών οργάνων, εγκατάσταση και χρήση οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κ.ά.)
 4. Έλεγχο για την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλου είδους επιχ/σεων και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 5. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων-Επιχ/σεων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου
 6. Έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών κ.ά.