Προϊστάμενος

 

 Τμηματάρχης: ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ Νικόλαος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61345
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpliroforikis@rhodes.gr
nmanikaros@rhodes.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών εποπτεύει συντηρεί και επεκτείνει όλα τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις υπηρεσίες και μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ ανά ομάδα δημοτικών ενοτήτων.
 Τμηματάρχης: ΜΩΡΑΪΤΗΣ Βασίλειος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61262
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vmoraitis@rhodes.gr

 

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους σε τεχνολογικά θέματα. Προωθεί και διαχειρίζεται θέματα έργων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 4. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 5. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 Τμηματάρχης: ΠΑΝΑΣ Χρήστος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 61344
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: panas@rhodes.gr

 

Βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Δήμου, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους. Υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών των χρηστών στις διάφορες υπηρεσίες. Μεριμνά για την εξειδίκευση και γνώση σε βάθος των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Πραγματοποιεί μετατροπές στις εφαρμογές σε επίπεδο αξιοποίησης. Μεριμνά για την επικοινωνία των εφαρμογών με άλλες εφαρμογές γραφείου. Συνεργάζεται άμεσα με τις προμηθεύουσες εταιρίες για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου στη χρήση των εφαρμογών, όταν τοποθετούνται σε μία νέα θέση. Μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων των εφαρμογών. Μεριμνά για την ανάπτυξη εφαρμογών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αλλά και για τη διασύνδεση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Διαχειρίζεται τα κεντρικά συστήματα (servers) και το δίκτυο των Η/Υ του Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 2. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 3. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
 4. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 6. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων των εφαρμογών που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.
 7. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 8. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 9. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
 10. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
 11. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 12. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
 13. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο. Τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου.
 14. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.
 15. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 Τμηματάρχης: ΜΠΟΥΚΛΑΣ Στυλιανός
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 38077 (εσ. 118)
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: smpouklas@gmail.com

 

Βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η δημιουργία, εποπτεία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος (GIS) με σκοπό την υποστήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου και την παροχή πληροφοριών στις Υπηρεσίες , στους μελετητές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

 1. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή δεδομένων των Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με το χώρο.
 2. Σχεδιάζει και συντηρεί το σύστημα γεωπληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
 3. Μεριμνά για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα γεωπληροφορικής του Δήμου.
 4. Μεριμνά για την παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την τεκμηρίωση της λήψης αποφάσεων.