17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ

Δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
  2. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών με συνημμένα τα παραστατικά αποδείξεων των επί μέρους εξόδων που έγιναν με εντολή και για λογ/σμό του αιτούντα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι επιμελήθηκε την κηδεία του θανόντα και ότι δεν θα εισπράξει  τα έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
  5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.
  6. Το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειμένου να ακυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή σε   περίπτωση απώλειάς του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση