18. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικά:

Εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη)

 1. 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου για απόδοση κληρονομικών της μορφής:

«Παρακαλώ για την χορήγηση του ποσού κληρονομικών προνοιακού- αναπηρικού επιδόματος, που αφορούσε τον/την θανών/θανούσα……………………..με ΑΜΚΑ  »

Επώνυμο Όνομα

Έτος γέννησης ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/ΑΔΤ

 1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών ή αίτηση ενός εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συγκληρονόμων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ενός εκάστου επί της εξουσιοδότησής του από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, στις οποίες θα αναφέρεται:

“Εξουσιοδοτώ τον/την  ως υπεύθυνο είσπραξης του

κληρονομικού         ποσού         του         προνοιακού         επιδόματος του/της  αντί για μένα και παραιτούμαι από κάθε

περαιτέρω διεκδίκηση του ανωτέρω κληρονομικού ποσού. Δεν έχω υποβάλει αίτημα για αποποίηση κληρονομιάς και ούτε πρόκειται να υποβάλω.”

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (εκδίδεται από το οικείο Ειρηνοδικείο του δήμου του θανόντα).
 3. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως για όλους τους κληρονόμους ή αποποίησης συγκεκριμένου/νων κληρονόμου/μων της επαχθείσας κληρονομιάς(από το οικείο Ειρηνοδικείο)
 4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων κατά το χρόνο του θανάτου συγγενών του κληρονομουμένου(εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών).
 5. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους

8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης

 1. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του υπεύθυνου είσπραξης
 2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ

11. Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε έκαστο  κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

Εκ Διαθήκης (με Διαθήκη)

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου για απόδοση κληρονομικών της μορφής:

«Παρακαλώ για την χορήγηση του ποσού κληρονομικών προνοιακού-αναπηρικού επιδόματος, που αφορούσε τον/την θανών/θανούσα  με

ΑΜΚΑ  »

Επώνυμο Όνομα

Έτος γέννησης ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/ΑΔΤ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών ή αίτηση ενός εξ αυτών κατά το ιδανικό του μερίδιο.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης
 4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης
 5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως ή αποποίησης και από ποιόν της επαχθείσας κληρονομιάς
 6. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης
 8. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του υπεύθυνου είσπραξης
 9. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ

11.  Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια  Υπηρεσία σε έκαστο κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση