Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ανατολικής Ρόδου

Το αποκεντρωμένο γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ανατολικής Ρόδου, είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναλύονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν την Ανατολική Ρόδο.
Το γραφείο αυτό υπάγεται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα και πραγματοποιεί κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από τη Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.