Γραφεία Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Ανατολικής Ρόδου

Τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων– Μηχανημάτων επικοινωνούν με τα αντίστοιχα κεντρικά Τμήματα της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για την οργάνωση και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποκεντρωμένα στις Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν την Ανατολική Ρόδο.
Επικοινωνούν με το Τμήμα Κίνησης για τον προγραμματισμένο ή μη έλεγχο συντήρησης ή επισκευής, όλων των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. σύμφωνα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή ώρες εργασίας ή τυχαία γεγονότα, βλαβών, κ.λ.π.
Μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ εκδίδουν κάθε σχετικό έγγραφο (Νόμος 2396/ 1953) που διέπει την κίνηση – κυκλοφορία οχημάτων εντός των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής Ρόδου.
Τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία που διέπουν την κίνηση των οχημάτων (στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, διανυθέντα χιλιόμετρα, προγραμματισμός σέρβις, ασφάλιση, ΚΤΕΟ, κλπ) και ενημερώνουν σχετικά το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού (άδειες, ασθενείς, κλπ), δύναται να μεταφέρει προσωπικό από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα Γραφεία και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο Γραφείο σε άλλο αποκεντρωμένο Γραφείο, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και με αντικειμενικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα Γραφεία αυτά υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και πραγματοποιούν κάθε εργασία που άπτεται των θεμάτων της Διεύθυνσης και ανατίθεται από την Διεύθυνση ή με απόφαση Δημάρχου.