Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή   09.8.2019 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι προσωρινοί  πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 739/6-5-2019 (ΑΔΑ: 62Β1ΟΡΘ5-07Χ ) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ:50/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ξ4ΟΡΘ5-3ΕΚ) Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου   και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων .

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου https://www.rhodes.gr/organismi-ke-epichirisis/dimotikos-organismos-pronias/ με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το  στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία αφού πρωτοκολληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών , από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών στον  Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ από τις 10.00- 13.00 .

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ρόδου ύστερα από την έγκριση  τους , με τη λήψη σχετικής απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Ιδρύματος , θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου .

 Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Πετράκης

Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Αρχικά 2019-2020 ΠΣ Καβαρινού ΔΟΠ Ρόδου

Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Αρχικά 2019-2020 ΠΣ Αγιών Αποστόλων ΔΟΠ Ρόδου

NO COMMENTS