ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Τμήμα : Προσχολικής Αγωγής
Ταχ. Διευθ. : 28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 85100 Ρόδος
Πληροφορίες : Δούρλια Ελένη
Τηλέφωνο : 22410 -20034
Φαξ : 22410 -44607
Ηλ. Ταχ. : doparh@otenet.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 30.8.2019 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου , οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 739/6-5-2019 (ΑΔΑ: 62Β1ΟΡΘ5-07Χ) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 50/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ξ4ΟΡΘ5-3ΕΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 61 & 63/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από την 02-09-2019 έως και 06-09-2019.
Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται μετά από τυχόν διαγραφή νηπίων ,λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον πίνακα επιλαχόντων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Πετράκης

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020-ΜΕ ΑΡΧΙΚΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020-ΜΕ ΑΡΧΙΚΑ

NO COMMENTS