Διαβούλευση ΣΜΠΕ στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου

0
320

ΣΜΠΕ, Χάρτης ευρύτερης περιοχής, Φυσικό περιβάλλον, Τεχνικογεωλογικός, Δομικό σχεδ. χωρικής οργάνωσης, Προστατευόμενες περιοχές, Πολιτιστικά Στοιχεία, Εδαφοκάλυψη, Κοσκινού, Καλλυθιές – Φαληράκι, Ψίνθος.

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 – Ρόδος
Ταχ. Κώδ. : 85131
Πληρ. : Αναστασία Σωτρίλλη
Τηλ. : 2241364687
fax. : 2241364697
e-mail : ansotrilli@rhodes.gr
Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr

Ρόδος 12-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 2270 / 2018
Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ρόδου (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οδός Διαγοριδών 1, τηλέφωνο 2241364687, αρμόδια υπάλληλος Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ) δια του Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου κ. Γεώργιου Κακούλη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 812/14-3-17 απόφαση Δημάρχου, ως αρχή σχεδιασμού για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (πρώην Δήμου Καλλιθέας) του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06(Β’ 1225):

Α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια , όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ.διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολεοδομίας και Κοινοχρήστων Χώρων
Γεώργιος Κακούλης

NO COMMENTS