Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρκέλλας της Τ.Κ. Παστίδας

0
159

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου του 2017 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρκέλλας στην Τ.Κ. Παστίδας, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν σαράντα τρεις (43) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

 

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται το         Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Τ.Κ. Παστίδας. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές και δ) επαγγελματικών αδειών στεγασμένου εμπορίου.
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
 • Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.).
 • Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή σε περιπτώσεις αλλοδαπών επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Ρόδου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

Επιπλέον απαιτείται:

 • Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας για πώληση τροφίμων – ποτών.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών, (περίπτωση τροχήλατων καντινών).
 • Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ για ΑΜΕΑ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τις περιπτώσεις γονέων με τρία τέκνα ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για πολύτεκνους.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της Κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη:

 1. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παστίδας κ. Πάττας Σάββας.
 2. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παστίδας κ. Κοσμάς Μιχαήλ.
 3. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Παστίδας κ. Κασσανή Αριάδνη.

      και τον υπάλληλο της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας κ. Μάτση Γεώργιο, ως γραμματέα.

 

  Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

 

 Γιώργος ΠΟΚΚΙΑΣ

NO COMMENTS