Υπεγράφη τη Δευτέρα 10-9-2018 από το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, η Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Συμβαλλόμενα μέρη εκτός από το Δήμο Ρόδου, είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η οργάνωση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ρόδου, προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους συμπολίτες μας, ανεξάρτητα από  φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Κεντρικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των προγραμμάτων με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

NO COMMENTS