Α’ στάδιο Γ’ φάσης Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Κρεμαστής Δήμου Ρόδου

0
736
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 – Ρόδος
Ταχ. Κώδ. : 85131
Πληρ. : Σταματία Σωτηράκη
Τηλ. : 2241364685
fax. : 2241364697
e-mail : ssotiraki@rhodes.gr
Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr
Ρόδος 4-7-18

Αρ. Πρωτ.: 1635 / 2018 (οικ)

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κακούλης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 812/14-3-17 απόφαση Δημάρχου,

ανακοινώνει

ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, το α’ στάδιο της Γ’ Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κρεμαστής, του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 707/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αναφορικά με την «Έγκριση της υπ’ αριθμό 141/7-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» που αφορά σε εξέταση των ενστάσεων για την Β’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Κρεμαστής. »

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης πολεοδομικής μελέτης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων παρατείνεται έως 31-7-2018. Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μόνο στις περιοχές τροποποίησης της Β’ φάσης πολεοδομικής μελέτης.

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου, της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου ή της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, με απαραίτητη προσκόμιση των ιδιοκτησιακών στοιχείων.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολεοδομίας και Κοινοχρήστων Χώρων

Γεώργιος Κακούλης

NO COMMENTS