Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, μέσω των ΜΜΕ, για το έργο που παρήχθη από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου κατά την προηγούμενη χρονιά, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, και να παρουσιάσουμε τους στόχους μας για το 2018.

Τα σημαντικότερα έργα της Διεύθυνσής μας την προηγούμενη χρονιά αφορούν στην Ανακύκλωση και περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου. Μετά από συστηματικές ενέργειες του Δήμου Ρόδου, η ΕΕΑΑ Α.Ε. μας παραχώρησε τρία νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, ενώ αναμένονται άλλα δύο. Παράλληλα τοποθετήθηκαν περισσότεροι μπλε Κάδοι Ανακύκλωσης και μπλε Κώδωνες, έγινε επέκταση του προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για συσκευασίες από τους πολίτες και συνεχίστηκε το πρόγραμμα Ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μεγάλο επίτευγμα της Διεύθυνσής μας είναι ότι μέσα στο 2017 έγινε ο διαγωνισμός από τον οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος και υπεγράφη η σύμβαση για την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση αστικών συσκευασιών και αποβλήτων και τη σάρωση, αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου. Επίσης, έγινε προμήθεια πέντε απορριμματοφόρων νέου τύπου και ενός σαρώθρου, πολλών εργαλείων και μέσων ατομικού εξοπλισμού και προστασίας για το προσωπικό ενώ τοποθετήθηκαν και νέοι κάδοι απορριμμάτων. Τα επιστήλια καλάθια που τοποθετήσαμε σε κεντρικά σημεία της πόλης ήταν πάγιο αίτημα για χρόνια, το οποίο εμείς ικανοποιήσαμε τη χρονιά που πέρασε και θα το επεκτείνουμε. Μέσα στο 2017 ανακυκλώσαμε περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Μεγάλο έργο υποδομής για όλο το νησί είναι ο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου, που τώρα λειτουργεί δοκιμαστικά από τον ανάδοχο.

Μέσα στο 2017 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις σε προσωπικό, λόγω πλήθους αποχωρήσεων που βάσει νόμου δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες προσλήψεις. Η Διεύθυνσή μας υπέβαλε αίτηση η οποία και εγκρίθηκε, για την πρόσληψη 75 μονίμων εργαζομένων, διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα συγκεκριμένες ανάγκες μας και αναμένουμε από το Υπουργείο να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις.

Οι βασικές επιδιώξεις για το 2018 της Διεύθυνσης και προσωπικά του Αντιδημάρχου Ρόδου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι η προώθηση της Ανακύκλωσης με την ενεργό συμμετοχή φορέων και πολιτών του νησιού μας και η συνεπαγόμενη αύξηση των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων, η επέκταση του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του βόρειου τμήματος του νησιού μας και η αδιάκοπη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου για την εξυπηρέτηση των νότιων περιοχών του νησιού. Στόχος μας είναι και το 2018 να παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε όλη τη Ρόδο και να συντελούμε ως Διεύθυνση στην επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου για όλους όσοι ζουν στο νησί μας και για όσους το επισκέπτονται.

Να συνοψίσουμε τις σημαντικότερες αποφάσεις και δράσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για το έτος 2017:

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στις 05 Ιανουαρίου 2017 ανοίχθηκαν οι φάκελοι του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική), καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», στον οποίο έλαβαν μέρος επτά εταιρείες, έγινε κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και η σύμβαση υπογράφηκε στις 07 Ιουνίου 2017, με διάρκεια τριών ετών και δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους.

Στις 20 Ιανουαρίου 2017 ανοίχθηκαν οι φάκελοι του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» ,υποβλήθηκε μία προσφορά από την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», η σύμβαση υπογράφηκε στις 12 Μαΐου 2017 και ήδη εντάχθηκαν στο Τμήμα Αποκομιδής πέντε νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 16cm³ (EURO VI) και στο Τμήμα Σάρωσης ένα νεό σάρωθρο 6cm³ (EURO VI).

Εκπονήθηκε μελέτη και διεξήχθη διαγωνισμός για την προμήθεια έξι νέων δικύκλων, πολλών εργαλείων, 120 νέων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240lt και 17 διπλών επιστήλιων καλαθιών, τα οποία παραλάβαμε. Επίσης, μετά από μελέτη και διαγωνισμό έγινε  προμήθεια ανταλλακτικών των υπόγειων κάδων στην πόλη της Ρόδου, τους οποίους παραλάβαμε και οι κάδοι συντηρήθηκαν και ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN, τα οποία αναμένουμε να παραλάβουμε άμεσα

Ολοκληρώσαμε, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, τη μελέτη επισκευής της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου, έργο προϋπολογισμού 150.000€ για το οποίο έγινε διαγωνισμός, αναδείχτηκε ανάδοχος και ξεκίνησαν οι εργασίες.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη, εκδόθηκαν οι άδειες και οι οικονομικές δεσμεύσεις και έχει αναρτηθεί ο νέος διεθνής διαγωνισμός για τη «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» του Δήμου Ρόδου για τρία έτη, με καταληκτική ημερομηνία ανοίγματος του διαγωνισμού την 29η Ιανουαρίου 2018. Ο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου άρχισε την δοκιμαστική του εξάμηνη λειτουργία τον Αύγουστο του 2017 και μέχρι τέλος του έτους εισήλθαν σε αυτόν 2.371,31  τόνοι απορριμμάτων προερχόμενοι κυρίως από τη ΔΕ Λινδίων και τη ΔΕ Νότιας Ρόδου.

Κατά το έτος 2017 χαρακτηρίσαμε 352 οχήματα ως εγκαταλελειμμένα, μεταφέρθηκαν στο σύστημα 141 οχήματα και από αυτά ανακυκλώθηκαν τα 131, ενώ εκδόθηκαν και 41 τιμολόγια πληρωμής.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων που χρήζουν καθαρισμού λόγω επικινδυνότητας πυρκαγιάς και εμφάνισης τρωκτικών ή αποτελούν εστίες μόλυνσης, εντοπίστηκαν 45 τέτοια οικόπεδα και ιδιωτικοί χώροι. Στάλθηκαν 27 επιστολές προς τους ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό τους και τα 20 ήδη καθαρίστηκαν με παρέμβαση των ιδιοκτητών.

Συνεχίστηκε το 2017 η επίβλεψη του Τεχνικού Συμβούλου από τη Διεύθυνσή μας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης. Στο πλαίσιο της παραπάνω σύμβασης υποβλήθηκε πρόταση στο Υπουργείο για κατασκευή στο χώρο του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου:

  • Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων
  • Μονάδας Κομποστοποίησης
  • Βιοφίλτρου
  • Χώρου αποθήκευσης κομπόστ
  • Πλατείας ωρίμανσης
  • Πλατείας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού
  • Ραφιναρίας
  • Χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας κομποστοποίησης ιλύος.
  • Πλατείας κομποστοποίησης ιλύος
  • Αντιπυρικής ζώνης

Έπειτα από επτά έτη λειτουργίας του ενιαίου Δήμου Ρόδου, κατά το έτος 2017 προχωρήσαμε σε παροχή γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το σημαντικότερο έργο στον τομέα της Ανακύκλωσης για το 2017 ήταν, όπως αναφέραμε, η ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου. Μας παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2017 και λειτουργεί κανονικά υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσής μας, στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας  από την ανάδοχο κοινοπραξία. Κατά τους έξι μήνες λειτουργίας του ΚΔΑΥ, ανακτήθηκαν συνολικά 733 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Αναλυτικά οι τόνοι που ανακτήθηκαν ανά είδος υλικού:

ΧΑΡΤΟΝΙ 457,9t
ΧΑΡΤΙ 144,3t
ΛΕΥΚΟ FILM 5,6t
FILM  PE 31,1t
PET 35,4t
PP/PS 10,1t
HDPE 10,8t
ΠΛΑΣΤ. ΤΕΛΑΡΑ 7,1t
TETRAPACK 4,1t
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2,4t
ΓΥΑΛΙ 4,8t
ΣΙΔΕΡΟ 19,3t

 

Το εισερχόμενο φορτίο στο Κ.Δ.Α.Υ. ήταν κατά μέσο όρο οκτώ τόνοι ημερησίως, ενώ στόχος για το 2018 είναι να υπερδιπλασιαστεί και να ξεπεράσει τους 20 τόνους ημερησίως. Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέχθηκαν στο Δήμο μας από τρία καινούργια απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 16 κ.μ. που παραχώρησε η ΕΕΑΑ Α.Ε. στον Δήμο Ρόδου. Σύντομα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου ακόμα τέσσερα: δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 16κ.μ. και ένα 8 κ.μ. καθώς και ένα δορυφορικό όχημα 2,5 κ.μ., για τις ανάγκες της Παλιάς Πόλης και των λοιπών στενών οδών της πόλης της Ρόδου.

Επιπλέον, παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ρόδου από την ΕΕΑΑ Α.Ε 1.500 μπλε κάδοι 1100 lt συλλογής υλικών συσκευασίας και ως το τέλος του 2017 τοποθετήθηκαν συνολικά 880 μπλε κάδοι σε όλο το νησί. Τους πρώτους μήνες του 2018 θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση επιπλέον 620 μπλε κάδων.

Στο πλαίσιο προώθησης της Ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής για τους πολίτες, το Σεπτέμβριο του 2017 επισκέφτηκε την Ρόδο κλιμάκιο από την ΕΕΑΑ Α.Ε. το οποίο σε συνεργασία με την Διεύθυνσή μας και το Δήμο Ρόδου μοίρασε στους πολίτες ειδικές τσάντες και διαφημιστικό υλικό. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε από κοινού στον πεζόδρομο του Ακταίον διαφημιστική καμπάνια με την συμμετοχή σχολείων της πόλης της Ρόδου για την εμπέδωση και προώθηση της Ανακύκλωσης. Για το νέο έτος 2018 έχει προγραμματιστεί νέα, στοχευμένη προωθητική ενέργεια, ώστε να ενημερωθούν περισσότεροι φορείς και πολίτες και να αυξηθεί η ανακτηθείσα ποσότητα υλικών προς ανακύκλωση.

Επίσης, η Διεύθυνσή μας χωροθέτησε, αδειοδότησε, ρευματοδότησε και βρίσκεται στην φάση τοποθέτησης εντός του επόμενου τριμήνου τεσσάρων νέων κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ενώ από τον ανάδοχο τοποθετήθηκαν 20 containers για ανακυκλώσιμα υλικά σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού και λόγω της συμβατικής υποχρέωσής του θα τοποθετηθούν ακόμα 20 μέσα στο 2018.

Πετύχαμε τη συνέχιση του Προγράμματος Ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συνεργασία με την αδειοδοτημένη από το ΥΠΕΚΑ «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και μέσα στο 2017 συλλέξαμε  55.320 κιλά ΑΗΗΕ, έναντι 49.050 κιλών το 2016. Στόχος μας για το 2018 είναι να αυξηθούν περαιτέρω οι συσκευές προς ανακύκλωση.

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο η αποκομιδή απορριμμάτων γινόταν καθημερινώς, επτά μέρες την εβδομάδα, και τους υπόλοιπους τέσσερις μήνες γινόταν έξι φορές την εβδομάδα (εκτός Κυριακής). Αλλά και τις Κυριακές κατά τους τέσσερις αυτούς μήνες αποκομίζονταν απορρίμματα από σημεία έντονης εμπορικής δραστηριότητας, εκδηλώσεων κ.τ.λ. Η αποκομιδή γινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ έμφαση δόθηκε κατά τη θερινή περίοδο στις περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπου η αποκομιδή γινόταν δύο φορές την ημέρα. Με την προμήθεια των νέων μέσων αποκομιδής το 2017, βελτιώθηκε τόσο η αποδοτικότητα της υπηρεσίας μας όσο και το εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων γινόταν ανελλιπώς κατά το 2017 σε όλο το νησί, πέντε μέρες την εβδομάδα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τα Σάββατα και τις Κυριακές αποκομίζονταν τα ογκώδη αντικείμενα από επιλεγμένα σημεία και περιοχές όπου  συγκεντρώνονταν μεγάλες ποσότητες λόγω έντονης εμπορικής δραστηριότητας, εκδηλώσεων, τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. Οι παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας για τα ογκώδη αντικείμενα, όπου καταγράφηκαν και οι περισσότερες, αντιμετωπίστηκαν άλλοτε με συστάσεις προς συμμόρφωση στους υπαίτιους και άλλοτε με άμεση επίδοση βεβαίωσης παράβασης, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της προκαλούμενης ρύπανσης.

ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ

Η χειρωνακτική σάρωση γινόταν όλο το 2017 καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο χρησιμοποιήσαμε εποχιακό προσωπικό για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Η μηχανική σάρωση ενισχύθηκε με την προμήθεια ενός επιπλέον σαρώθρου. Σημαντικός παράγοντας της αυξημένης αποδοτικότητας των υπηρεσιών σάρωσης ήταν η προμήθεια από τον ανάδοχο 60 αμαξιδίων πεζού χειριστή, 4 τρίκυκλων και νέων εργαλείων. Μέσα στο 2017 δώσαμε έμφαση στην υπηρεσία αποψίλωσης, με την προμήθεια από τον ανάδοχο φορητών χλοοκοπτικών μηχανημάτων που επιταχύνουν τις εργασίες και την προσθήκη πέντε ακόμα ειδικών συνεργείων.

NO COMMENTS