Η Δ/νση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, ενημερώνει τους Επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια επαγγελματία πωλητή στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου να προσέρχονται από 27 Απριλίου έως και τις 11 Μαϊου 2017, στα γραφεία της Δ/νσης στο Δημοτικό Κατάστημα Πεταλούδων 1ος όροφος – Λεωφόρος Ελευθερίας 51 Κρεμαστή, για να καταθέσουν αιτήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (άνεργος)

β) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

γ)βεβαίωση εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ) (ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα όταν ήδη υπάρχει εγγραφή) (με την έκδοση της άδειας)

δ) δημοτική ενημερότητα

ε) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα  τελευταία τρία έτη,

στ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (με την έκδοση της άδειας)

ζ) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ

35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση (όπου αυτό απαιτείται) ,

η) βεβαίωση μονίμου κατοικίας,

θ)δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται στην

αίτησή τους και ειδικότερα:

  1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία τους
  2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό πολυτεκνίας (από σύλλογο πολυτέκνων).
  3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
  4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
  5. Οι έλληνες ΡΟΜΑ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
  6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.

Για πληροφορίες τηλ.: 2241361621, 2241361669, 2241361634.

                                                

Ο Αντιδήμαρχος

 Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ

 

NO COMMENTS