Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  30η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  8η Τακτική Συνεδρίαση για το 2017  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017.

1.2.Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιων Νομικών Συμβούλων του Δήμου με έμμισθη εντολή, Παπαγεωργίου Θεόδωρου και Σαλαμαστράκη Δημητρίου από κοινού ή χωριστά ενεργούντες, για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της αρ. πρωτ. 1777/26-1-2017 ατομικής ειδοποίησης του Δ/ντη του Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδ/σου ( Πρώην ΙΚΑ_ΕΤΑΜ) και παραίτησης του Δήμου Ρόδου από την προσφυγή με αρ. κατάθεσης 902/18-12-2013 Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2017.

1.3.Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αρ. πρωτ. 2/19967/2017.

1.4.’Εγκριση Πρακτικού για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών ( καλή εκτέλεσης) για το έτος 2017, αρ. πρωτ. 2/18686/2017.

1.5.Έγκριση από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/19119/2017.

1.6.Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. πρωτ. 2/14673/2017.

1.7.Επανερχόμενοι στην υπ’ αριθ. 590/2016 με αριθ. Πρακτικού 9/9-8-2016 και Α.Δ.Α.: 78ΧΓΩ1Ρ-Φ7Γ, παρακαλούμε για την ορθή επανάληψη της, αρ. πρωτ. 2/61053/2017.

1.8.Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού, αρ. πρωτ. 2/15011/2017.

1.9.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ΟΤΕ Α.Ε., 2/14666/2017.

1.10.Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αρ. πρακτικών 1 έως 8/2017.

1.11.Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. Μακρή Άννα, αρ. πρωτ. 2/13339/2017.

1.12.Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. Κωνσταντίνου Σωκράτης & Υιός Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/11432/2017.

1.13.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. AVDULAJ RAMIS του QEM, αρ. πρωτ. 2/11429/2017.

1.14.Διαγραφή οφειλής της OPTIMOUM A.E., αρ. πρωτ. 2/11435/2017.

1.15.Διαγραφή οφειλής της εταιρίας ΒΑΡΔΕΛΗΣ Ν. Α.Ε., 2/11440/2017.

1.16.Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2014 Δ.Ε. Λινδίων της εταιρίας Εμμανουήλ Στ. Κυπραίος & ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/13933/2017.

1.17.Διαγραφή οφειλής του κ. Αρφαρά Μιχαήλ, αρ. πρωτ. 2/20340/2017.

1.18.Διαγραφή Τέλους Παρεπιδημούντων έτους 2011 ΔΕ Καλλιθέας της αποθανούσης Ταχραμάνη Μαριέττας του Στέργου, αρ. πρωτ. 2/20336/2017.

1.19.Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2012-2013 & 2014 της εταιρίας Ελένη Κυπριώτη & ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/20348/25017.

1.20.Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2013 ΔΕ Καλλιθέας του κ. Μανωλάκα Στέργου του Σάββα, αρ. πρωτ. 2/20361/2017.

1.21.Διαγραφή Τέλους Παρεπιδημούντων ετών 2013 & 2014 της εταιρίας Τουριστικές Επιχειρήσεις Ιξιάς Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/20373/2017.

1.22.Διαγραφή Τέλους και Προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων Εσόδων της κ. Φώκιαλη Σταματία, αρ. πρωτ. 2/18700/2017.

1.23.Διαγραφή Τέλους και Προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων Εσόδων της κ. Σκούρτου Ούρσουλα , αρ. πρωτ. 2/19095/2017.

1.24.Διαγραφή Τέλους και Προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων Εσόδων της ατομικής επιχείρησης του κ. Μαντά Χρήστου, αρ. πρωτ. 2/19100/2017.

1.25.Διαγραφή Τέλους και Προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων Εσόδων,αίτηση,  Ξ.Τ.Ε ΕΡΜΗΣ Α.Ε αρ. πρωτ. 2/19101/2017.

1.26.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών, αρ.πρωτ.2/21355/2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης)

1.27.Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω λύσης της εταιρείας Α. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στον κ. Παπαδάτο Ιωάννη του Αριστείδη του καταστήματος στην πρώην Κεντρική Λαχαναγορά 1,2 ( συνενωμένο )- Μαντράκι, αρ. πρωτ. 2/15814/2017.

1.28.Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω λύσης της εταιρείας Ι. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στον κ. Παπαδάτο Ιωάννη του Αριστείδη του καταστήματος στην πρώην Κεντρική Λαχαναγορά 4,5,6,7 ( συνενωμένο)-Μαντράκι, αρ. πρωτ. 2/15811/2017.

1.29.Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα, τμήματος της Μ.Γ. 530Α Δαματριάς από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου ( εντός των οποίων υφίσταται παιδική χαρά στην Τοπική Κοινότητα Δαματριάς), αρ. πρωτ. 2/20021/2017.

1.30.Εκχώρηση αρμοδιότητας στα Κοινοτικά και Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ρόδου για λήψη απόφασης ολιγόωρης ή ολιγοήμερης ( μικρής διάρκειας) παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων, αρ. πρωτ. 2/20016/2017.

2.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).

2.1.Έγκριση της αριθ.24/2017 Απόφασης  που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου έναντι πλατείας Νεωρίου»

2.2. Έγκριση της αριθ. 39/2017 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της αρ.42/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: Αίτημα άδειας εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στο Δήμο Ρόδου (περιοχή Ασγούρου – Άνω Ροδίνι – Άνω Ανάληψη) 49 καμπίνες οπτικού δικτύου»

2.3.Έγκριση της αριθ.40/2017 Απόφασης που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα Μπούρα Μπούρα Λαμπρινής για  τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά»

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης – Α.Παρασκευοπούλου )

3.1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017, αρ. πρωτ. 16/18113/2017.

3.2. Έγκριση μελέτης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ», αρ. πρωτ. 16/13280/2017.

3.3. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 131.900,00, αρ.πρωτ. 16/14472/2017.

3.4. α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( διακοπή κυκλοφορίας-απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κ.λ.π.), β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα “ OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017” στις 30-4-2017, αρ. πρωτ. 16/18691/2017.

3.5. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», προυπ: 74.400€, αρ. πρωτ. 16/18659/2017.

3.6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», αρ. πρωτ. 16/14697/2017.

3.7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)», αρ. πρωτ. 16/14506/2017.

3.8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14510/2017.

3.9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013», αρ. πρωτ. 16/18694/2017.

3.10.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις» της πράξης « Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών» Δήμου Ρόδου, στο Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», αρ. πρωτ. 16/18693/2017.

3.11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ.16/14511/2017.

3.12.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου» αρ,πρωτ.16/18698/2017.

3.13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή Γραφείων Τουρισμού» αρ.πρωτ.16/18697/2017.

3.14.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε Ρόδου που προκλήθηκαν από την θεομηνία 2013»,αρ.πρωτ.16/14512/2017.

3.15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου)», αρ. πρωτ. 16/11058/2017.

3.16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:                      «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14688/2017.

3.17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:« Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.)», αρ. πρωτ. 16/12282/2017.

3.18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ», αρ. πρωτ. 16/14126/2017.

3.19. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:   « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΚΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/17288/2017.

3.20. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: « Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες», αρ. πρωτ. 16/13270/2017.

3.21. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια-τοποθέτηση γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ) Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/13987/2017.

3.22. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο    « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ», αρ. πρωτ. 16/17286/2017.

3.23. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14507/2017.

3.24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας ( οδοί Μαύρου-Τηλιακού)», αρ. πρωτ. 16/14479/2017.

3.25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου» , αρ.πρωτ. 16/20575/2017.

3.26. Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ», αρ. πρωτ. 16/14474/2017.

3.27.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε.Αφάντου)» αρ.πρωτ.16/18695/2017.

3.28.Έγκριση Σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Κλειστό Μπάσκετ Κρεμαστής, προϋ/σμού 200.000,00€», αρ.πρωτ.16/20751/2017.

3.29.Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο «Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε Πεταλουδών» ως προς το άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋ/σμός-Χρονοδιάγραμμα» , αρ.πρωτ.16/20820/2017.

3.30.Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το έργο «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣ στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια, αρ.πρωτ.16/20771/2017.

3.31.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:   «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Δημοτικό και Αγροτικό οδικό δίκτυο», αρ.πρωτ. 16/14513/2017.

3.32.  Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων στην  Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» , αρ.πρωτ.16/21035/2017.

 (Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης)

3.33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Β΄ φάση εργασιών αποκατάστασης Δημοτικού Μεγάρου», αρ. πρωτ. 2/15610/2017.

3.34. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, αρ. πρωτ. 2/19725/2017.

3.35. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: « Ολοκλήρωση- Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου» Δήμου Ρόδου, 2/17284/2017.

3.36.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσ.Πόλης»,αρ.πρωτ.2/21114/2017.

3.37.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων εκτός Μεσ.Πόλης» αρ.πρωτ.2/21121/2017.

3.38. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις  Δημοτικών Κτιρίων στη Μεσ.Πόλη», αρ.πρωτ.2/21149/2017.

 

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)

4.1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας « Σύμβουλος υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης».

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγητής: Δ/ντής κ.Ν.Παναγάκης)

5.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου « Τροποποίηση-Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία

« 1000230-ΚΑΤΤΑΒΙΑ» ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους, στη θέση « ΒΙΓΛΑ» τ.κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας        “ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»

5.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου « Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5* αστέρων και δυναμικότητας 424 κλινών, στην περιοχή « ΠΕΥΚΟΙ» Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας « ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ».

5.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας « Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΥΑΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροιόντων, στη θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας « “ ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε.”».

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι. Κορωναίος)

6.1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

6.2. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

6.3. Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού. ΣΧΕΤ. Πρακτικό Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αριθ. 3/1.3.2017-Εισήγηση αριθ. 5/1.3.2017.

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ Διοικητικών Υπηρεσιών

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ε. Κορναρόπουλος)

7.1. Εισήγηση για πρακτική άσκηση μίας σπουδάστριας του ΤΕΙ Κρήτης στο Δήμο Ρόδου.

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

8.1. Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην νέα Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE EUROPE της Ε.Ε.

9.ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου)

9.1.Έγκριση Απολογισμού Επιχορηγήσεων ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2016, αρ. Απόφασης 69/2017.

9.2.Έγκριση Απολογισμού  ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2016, αρ. Απόφασης 70/2017.

10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Παρδαλός)

10.1.Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρόδου στο περιοδικό PC Magazine.       

11.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Μ.Χατζηλαζάρου)

11.1.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Δ/ντριας Τουρισμού Κας Β.Σέρβου στη Λευκωσία της Κύπρου, προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017, αρ.πρωτ. 2/21148/2017.

11.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Δ/νσης Τουρισμού Κας Ε.Χατζηνικολάου, στη Λευκωσία της Κύπρου, προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017, αρ.πρωτ. 2/21141/2017.

11.3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Τοπικής Συμβούλου Κας Φ.Καράμπελα στη Λευκωσία Κύπρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού «Taxidi 2017», αρ.πρωτ.2/21145/2017.

11.4.Έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην Τουριστική Έκθεση «Taxidi 2017» από 21/4/2017 έως και 23/4/2017 στη Λευκωσία της Κύπρου, αρ.πρωτ.2/21133/2017.

11.5.Έγκριση προμήθειας τιμητικών πλακετών, αρ.πρωτ.2/21138/2017.

11.6.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Κας Μ.Χατζηλαζάρου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχει στο Δ.Σ του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, αρ.πρωτ.2/21464/2017.

11.7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων Κας Μ.Χατζηλαζάρου στο Μιλάνο της Ιταλίας προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2017, αρ.πρωτ.2/21465/2017.

12.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

12.1. Καθορισμός νέων θέσεων (κενών) πωλητών παραγωγών    στην λαϊκή αγορά Αγ. Δημητρίου Δήμου Ρόδου.

12.2. Χορήγηση Επαγγελματικών αδειών στην λαϊκή αγορά  Αγίου Δημητρίου Δήμου Ρόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ