Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  17η Τακτική Συνεδρίαση για το 2018  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  των άρθρων 208 και  95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

1.1  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου  έτους 2019- Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.7/2018.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1.Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61478/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66929/2018.

2.2. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61476/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε  για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66936/2018.

2.3. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61471/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANUY Α.Ε,για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66937/2018.

2.4. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61479/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66933/2018.

2.5. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61470/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E   για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66941/2018.

2.6. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61472/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E  για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66944/2018.

2.7. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61473/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY A.E  για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66947/2018.

2.8. Εξέταση της αρ.πρωτ.2/61475/10.10.2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKEΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΜΗΤΣΗΣ Α.Ε   για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του Ξενοδοχείου, αρ.πρωτ. 2/66952/2018.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

3.1. Αποδοχή χρηματοδότησης (Δ/νση Προγραμματισμού), αρ.πρωτ.2/67330/2018 ).

3.2. Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» με κωδικό ΟΠΣ 5029286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.2/68091/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  18η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση για το 2018  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) ,  των άρθρων 155 & 159  και  95 του Ν.3463/2006 καθώς και της ΚΥΑ 38347/27.7.2018 των Υπουργείων Εσωτερικών & Οικονομικών.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το μοναδικό θέμα   Ημερήσιας Διάταξης:

Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  του Δήμου Ρόδου για το έτος 2019.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.9/2018  και Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  472/2018 και  604/2018).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ