Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  22α  Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  10η Τακτική Συνεδρίαση για το 2018  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018

1.2. Εξέταση της αρ.πρωτ.16309/14/3/2018 αίτησης για το έτος 2018 του κ.ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του ξενοδοχείου που έχει μισθώσει «TIVOLI» αρ. πρωτ. 2/26428/2018 .

1.3. Δεύτερη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 3 με τίτλο «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού», της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/29509/2018

1.4. Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/28887/2018

1.5. Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής  αρ.πρωτ. 2/27089/2018

1.6. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. για την υπηρεσία «Διενέργεια Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως 2016» (Κ.Α. 00/6142.0001) αρ.πρωτ. 2/27414/2018

1.7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/27423/2018.

1.8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ.2/28892/2018.

1.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ. 2/26058/2018

1.10. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ. 2/28893/2018

1.11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ. 2/28897/2018.

1.12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ. 2/26728/2018.

1.13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/28899/2018

1.14.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/28137/2018.

1.15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  αρ.πρωτ. 2/24814/2018

1.16.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από του Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24163/2018.

1.17. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ.2/26077/2018

1.18.Διαγραφή οφειλής ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ αρ.πρωτ. 2/24202/2018

1.19. Διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων ετών 2001-2002 & 2007 του ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 047671204 αρ.πρωτ. 2/27525/2018.

1.20.Διαγραφή χρέωσης ετήσιας αποζημίωσης Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. για τα παραχωρηθέντα ακίνητα του Δήμου για το έτος 2017 αρ.πρωτ. 2/28280/2018.

1.21.Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων της ατομικής επιχείρησης ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αντώνης αρ.πρωτ. 2/22550/2018.

1.22. Ακυρότητα κλήσεων ΚΟΚ αρ.πρωτ. 2/29803/2018.

1.23.Ασφάλιση οχηματων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2018-2019″ αρ.πρωτ. 2/30193/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ.Δ.Μουτάφης)

1.24. Παραχώρηση του Κτιρίου πρώην Κ.Ε.Π. Μ.Ο. 345 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπωνας «ο Αττάβυρος».

1.25. Επικαιροποίηση-παράταση μισθωτικής σχέσης χορτολιβαδικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Διμυλιάς, του κ. Θυριάκη Παναγιώτη αρ.πρωτ.2/30196/2018

1.26. Νέο αίτημα ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παράτασης μίσθωσης και μείωσης 20% μισθωμάτων για ένα έτος αρ.πρωτ.2/30195/2015

1.27. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Κοσκινού, για τη στέγαση υπηρεσιών της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού, και μείωση του μισθώματος αρ.πρωτ. 2/30197/2018

2. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς αρ.πρωτ. 2/29924/2018

 3. Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» αρ.πρωτ.2/29767/2018

 4.Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή  Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του  Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/30031/2018

5. Τροποποίηση των υπ΄αριθ.469 και 704/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. «Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών Αγ.Δημητρίου (γήπεδο καλαθοσφαίρισης) επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ <Μαρμαρογλυφείο> με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του « αρ.πρωτ. 2/29771/2018.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

6.1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/22/2013, 25/11/2013  & 04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Καμείρου) αρ.πρωτ. 16/29286/2018

6.2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκευή καθαιρεθέντων ψευδοροφών στο κτίριο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» (Αρχική και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) αρ. πρωτ. 16/27956/2018

6.3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στη θέση ΦΩΤΗ-ΛΕΙΒΑΔΙ Δ.Ε. Καμείρου» αρ.πρωτ. 16/29766/2018

6.4. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις Βατότητας οδών στη Δ.Ε.Καλλιθέας» , προϋπ/σμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) αρ.πρωτ. 16/29484/2018

6.5. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/28248/2018.

6.6. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου» αρ.πρωτ.2/16/29773/2018

6.7. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις παραλιακής Λεωφόρου Κρεμαστής» αρ.πρωτ.16/29790/2018

6.8. Έγκριση μελέτης , τρόπος εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού Κατταβιάς» αρ.πρωτ.16/29758/2018

6.9. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων (ΠΙΛΑΡ) Δημοτικού Φωτισμού» αρ.πρωτ. 16/29750/2018

6.10.Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/29754/2018

6.11. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ.16/29761/2018

6.12. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων» αρ.πρωτ.16/29779/2018

6.13. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου» αρ.πρωτ.16/29778/2018

6.14. Έγκριση μελέτης –τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Ε. Καμείρου» αρ.πρωτ.16/29782/2018

6.15. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων νήσου Ρόδου» αρ.πρωτ.16/29813/2018

6.16.Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδών σε κυβωτοειδείς οχετούς στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπ/σμού 159.000 € (με Φ.Π.α.) αρ.πρωτ. 16/29487/2018

6.17.Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Μπρασιανός» της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/28464/2018

6.18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Άγιο Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς» αρ.πρωτ. 16/29005/2018

6.19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός σχεδίου) αρ.πρωτ. 16/29446/2018.

6.20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» αρ.πρωτ. 16/23250/2018

6.21. Διάλυση σύμβασης του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Ασκληπιείου στις Τ.Κ. Αρνίθας – Προφύλια – Ιστρίου-Απολακκιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου»  

6.22.Έγκριση διενέργειας προμήθειας με διεθνή διαγωνισμό και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/29789/2018

6.23. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία του 2013 αρ.πρωτ.16/29795/2018

6.24. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ.16/29763/2018

6.25. Υλοποίηση κατασκευής κυκλικού κόμβου και εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου περιοχή Φαληράκι» αρ.πρωτ. 16/30130/2018

6.26.Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση Νέας Αγοράς» αρ.πρωτ. 2/28080/2018

6.27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης» αρ.πρωτ. 2/24833/2018.

6.28. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για το έτος 2018» αρ.πρωτ. 2/27311/2018

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 1. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)
 2. 7.1. Έγκριση Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» της πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/29801/2018

7.2. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΙΙ) για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με ποσόν χρηματοδότησης 284.000,00€ αρ.πρωτ. 2/29667/2018

7.3. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 0006108243, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αρ.πρωτ.2/29662/2018

7.4. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς-Ελεούσας-Πλατανιών –Απολλώνων-Σαλάκου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» με κωδικό οπσαα 0006126247, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/29658/2018

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)

8.1.Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2018 Απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2018 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα : « Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου Δήμου Ρόδου ( περιοχή Ασγούρου)».

8.2.Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2018 Απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που αφορά «  Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2018 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ (πιάτσες).»

8.3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2018 Απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: « Χωροθέτηση κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής»

8.4.Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2018 Απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: « Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης γενικής χρήσεως στην Δημ. Ενότητα Αφάντου»

8.5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2018 Απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση παραχωρήσης-Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ ( χρονικής διάρκειας 2 των).

8.6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης του  Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής.

8.7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Έγκριση παραχώρησης-Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ (Χρονικής διάρκειας 2 ετών)

8.8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.

8.9.Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης  309/2018 (ΑΔΑ: 6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)

9.1. Τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.

9.2. Αναγκαιότητα σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/29743/2018.

9.3. Ορισμός μελών παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου» και της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.  Ν.Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/26554/2018

9.4. Έγκριση για «Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση της Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου» και διάθεση πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00-6431.0006  ποσού 20.000,00 €. αρ.πρωτ.2/30070/2018

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ε. Κορναρόπουλος)

10.1. «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών»

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

11.1. Διατύπωση   άποψης   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   για  το   έργο, «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κατηγορίας 4* Αστέρων, με το διακριτικό τίτλο “ALEX BEACH” (“ΑΚΤΗ ΑΛΕΞ”), συνολικής δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 γαιών Θεολόγου (επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00τ.μ.), στην Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ.18/27822/2018

11.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής παράλληλα, συνολικού μήκους 234,50 μέτρων, το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984 ως αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 787/Δ/1991) στην περιοχή “ΚΟΛΥΜΠΙΑ” Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και έμπροσθεν του γηπέδου (ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/991 Γαιών Αρχαγγέλου) όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα “ΙΜΠΕΡΙΑΛ” φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ.18/27284/2018

11.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Υφιστάμενο τοιχίο προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, συνολικού μήκους 101,05 μέτρων, το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984) στην περιοχή “ΚΟΛΥΜΠΙΑ” Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και έμπροσθεν του γηπέδου (ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/681 Γαιών Αρχαγγέλου) όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα “AEGEAN BLUE” φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ.18/27289/2018

11.4. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου  «Μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων, με την μέθοδο αεριοποίησης με πλάσμα, για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης – ΣΗΘΥΑ), στην περιοχή “ΤΣΑΪΡΙ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ” Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την “KTIMA ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  αρ. πρωτ. 18/22829/2018  (Θέμα από Αναβολή)

12.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.Δ. Τσίκκης)

12.1.Απευθείας ανάθεση  προμήθειας ολοκληρωμένου  συστήματος “Middleware” διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) της κατασκευάστριας εταιρείας «AMCO Inspired Technologies» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων στην  εταιρεία   EASYNET Ι.Κ.Ε.

12.2.Απευθείας ανάθεση  στην εταιρεία AMCO για την Επέκταση εξοπλισμού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτήριων στην κοιλάδα των Πεταλούδων λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.3. Απευθείας ανάθεση   για τη συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας συντήρησης παρκόμετρων» στην  εταιρεία   EASYNET Ι.Κ.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.4.Απευθείας ανάθεση   για  την «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου Κοιλάδας Πεταλούδων»  στην  εταιρεία   EASYNET Ι.Κ.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.5. Απευθείας ανάθεση   για  την προμήθεια της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης» της εταιρείας   EASYNET Ι.Κ.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.6. Απευθείας ανάθεση   για  την  Συντήρηση Εφαρμογών   Λογισμικού στην εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε.  της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» με  CPV 72267000-4  «Υπηρεσίες συσχετιζόμενες με λογισμικά»   λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων

12.7. Απευθείας ανάθεση   Συντήρησης λογισμικού  (εγκατάσταση αναβαθμίσεων) για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ζυγίσεων της εταιρείας Scale Engineering που  χρησιμοποιεί η υπηρεσία ΧΥΤΑ της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.8. Απευθείας ανάθεση   για  την προμήθεια της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» στην  εταιρεία   EASYNET Ι.Κ.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.9. Απευθείας ανάθεση   στην εταιρεία AMCO για την Επέκταση λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office) λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.

12.10.Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Β’ Εξαμήνου 2018

12.11.Διόρθωση της Απόφασης 189/2018 του Δ.Σ. με τίτλο <<Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπών Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2018 που αφορούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών>>.

12.12.Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων <<Data Protection Officer (DPO)>> του Δήμου Ρόδου

 

13. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.Πόκκιας)13.1. Διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρων αρ.πρωτ. 5 / 29437/201813.2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου αρ.πρωτ. 5/29089/201813.3. Τροποποίηση σύστασης Επιτροπής για την καταγραφή της υπαίθριας διαφήμισης και της σύνταξης κανονισμού διαχείρισης διαφημιστικών ζητημάτων αρ.πρωτ. 5/29506/2018
  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Α.Ζωάνου)

  14.1. Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών αρ.πρωτ. 14/28354/2018

  14.2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 10/2014 – 12/2015 Δ΄και Ε΄δόση» αρ.πρωτ. 14/28327/2018

  14.3. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/26777/2018

   

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.Ι.Κορωναίος)

  15.1. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/28943/2018.

  15.2. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/29537/2018

  15.3. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/29535/2018.

  15.4. Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 (Β΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/29534/2018

   

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  (Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

  16.1. Έγκριση της υπ΄αριθ.13/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, που αφορά: «Σύνταξη απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017».

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Α.Πάλλας)

  17.1. Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝ-PREP αρ.πρωτ. 2/29740/2018.

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Μ.Χατζηλαζάρου)

  18.1. Διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου απανταχού Απόδημων Ροδίων 21-7-2018 και 22-7-2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ασκληπιείου καθώς και παράλληλων δράσεων από 20-7-2018 έως 4-8-2018 στο νησί της Ρόδου.

  1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. αρ.πρωτ. 2614/2018

   

  1. Εγκρίσεις μεταβάσεων Δημάρχου και Ειδικού Συμβούλου

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ