Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την  25η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄ καλείστε να προσέλθετε στην  15η Τακτική Συνεδρίαση για το 2018  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 1.  Έγκριση αναγκαιότητας ενιαίας μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς αρ.πρωτ.2/57019/2018

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018
2.2. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. Δήμου Ρόδου έτους 2018.
2.3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ. πρωτ. 2/53544/2018 & 2/55099/2018, 2/57077/2018
2.4. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6453.0004 «λοιπές συνδρομές» έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/55108/2018
2.5. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής ανταλλακτικών ανελκυστήρων για το έτος 2018 αρ.πρωτ.2/54055/2018
2.6. Έκφραση γνώμης από το Δ.Σ. εξαίρεσης αιγιαλού/ων αρ.πρωτ.2/56494/2018.
2.7. Έγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων 2015 Δ.Ε. Ρόδου του Χαλικάκη Παρασκευά του Βασιλείου αρ.πρωτ. 2/54179/2018.
2.8. Έγκριση διαγραφής Παρεπιδημούντων Δ.Ε. Ρόδου ετών 2007 & 2008 της Γιαννακά-Παπανικολάου Μαρίας του Νικολάου αρ.πρωτ. 2/54185/2018.
2.9. Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015 αρ. 2/49278/2018.
2.10. Έγκριση διαγραφής της Χιουντάϊ Ελλάς Π-Ρ ΔΑΒΑΡΗ αρ. πρωτ. 2/53270/2018
2.11. Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΤΣIΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/53273/2018
2.12. Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΔΟΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/50561/2018
2.13. Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΤΡΥΦΩΝΑ αρ.πρωτ.2/50562/2018
2.14. Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ αρ.πρωτ.2/52157/2018
2.15. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κ & Ν Ο.Ε. αρ.πρωτ. 2/54855/2018
2.16. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ αρ.πρωτ. 2/54861/2018
2.17. Έγκριση διαγραφής ΓΚΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ αρ.πρωτ. 2/56497/2018
2.18. Έγκριση διαγραφής LILE ARGON αρ.πρωτ. 2/56503/2018
2.19. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ αρ.πρωτ. 2/56396/2018
2.20. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ αρ.πρωτ.2/56488/2018.
2.21. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/55777/2018
2.22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δ.Ρ. αρ.πρωτ. 2/55091/2018
2.23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/55090/2018.
2.24. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για την προμήθεια «ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & INFOPOINTS» του έργου με κωδικό ΠΔΕ ΣΑΕ 082/1, Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302 αρ.πρωτ. 2/54064/2018
2.25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/53805/2018
2.26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις Δ.Ε Ν. Ρόδου του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/53025/2018
2.27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/53028/2018
2.28. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ αρ.πρωτ. 2/45314/2018.
2.29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/52825/2018.
2.30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 2/53256/2018
2.31. Έγκριση – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τη «Μίσθωση ακτοκαθαριστή Δ.Ε. Ιαλυσού» (Κ.Α. 70-6233.0010.0003)» αρ.πρωτ. 2/53498/2018
2.32. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε. αρ.πρωτ. 2/56460/2018
2.33. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης του ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αρ.πρωτ.2/56451/2018
2.34. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση κλιματιστικών και λεβήτων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/56470/2018.
2.35. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/56477/2018
2.36. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης του «ΟΙΚΟ-ΠΑΝ Ε.Ε. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αρ.πρωτ. 2/56784/2018
2.37. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης του “OMNISYS TECHNOLOGIES ΕΠΕ” αρ.πρωτ. 2/56789/2018
2.38. Έγκριση – πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/56790/2018

Θέματα Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής:Εντεταλμένος-Δ.Σ. κ.Δ.Μουτάφης)

2.39. α)Εντολή σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου της 50ετούς δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου του ακινήτου και του εντός αυτού κτίσματος όπου στεγαζόταν το παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μαριτσών, β)Αίτηση στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου για ορισμό Συμβολαιογράφου βάσει του άρθρου 114 Ν.114 Ν.2830/2000 και γ)Ορισμός εκπροσώπου υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου με σκοπό την ένταξη του ακινήτου «Παλιό Σχολείο Μαριτσών» στο πρόγραμμα LEADER με τίτλο πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών  δραστηριοτήτων» αρ.πρωτ. 2/52958/2018.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

3.1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/55844/2018.

3.2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» αρ.πρωτ. 16/54174/2018

3.3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της Δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013» αρ.πρω. 16/55195/2018

3.4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου) αρ.πρωτ. 16/52695/2018.

3.5.Τροποποίηση της υπ΄αριθ.141/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.722/2017 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου με θέμα «Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του Ν.4479/2017 λόγω αλλαγής κατηγορίας των γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή Καρακόνερου» αρ.πρωτ. 16/55073/2018

3.6.Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια για τη συμπλήρωση εορταστικού διάκοσμου Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/54166/2018

3.7.Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου» αρ.πρωτ. 16/54939/2018

3.8.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευές & συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων εκτός Μεσαιωνικής Πόλης» αρ.πρωτ. 2/53356/201.

3.9.Έγκριση μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/56570/2018

3.10. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Δ.Ε.Ρόδου»αρ.πρωτ. 16/56574/2018

3.11.Έγκριση μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/56572/2018

3.12. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης Δημοτικού Κοιμητηρίου «Ταξιάρχης» αρ.πρωτ.16/56514/2018

3.13.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δ.Ρ. και του Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου για την εκτέλεση του έργου: «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα-Δήμου Ρόδου» προϋπ/σμού 2.820.000,00 €-Ορισμός εκπροσώπου Δ.Ρ. με τον αναπληρωτή του αρ.πρωτ. 16/56890/2018

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

4.1. Tροποποίηση της με αρ. 621/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ» αρ.πρωτ.2/57174/2018

4.2. Τροποποίηση της με αρ. 620/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» αρ.πρωτ.2/ 57170/2018

 4.3. Tροποποίηση της με αρ. 619/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ.2/57165/2018

4.4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 866/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»αρ.πρωτ.2/57180/2018

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)

5.1.Έγκριση της υπ΄αριθ.116/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση  παραχώρησης – Ανανέωσης  θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ  (Χρονικής διάρκειας 2 ετών)

5.2.Έγκριση της υπ΄αριθ.117/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχίιπολης με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αγίου Δημητρίου Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης».

5.3.Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση θέσεων για πιάτσες ΤΑΞΙ στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού.

5.4.Έγκριση  της υπ΄αριθ.120/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Μη έγκριση της υπ’ αριθ 64/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Αίτημα Ενοικίασης Κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ζίγδη- Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

 5.5.Έγκριση της υπ΄αριθ.121/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα: Αίτημα Ενοικίασης Κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού Κωστή Παλαμά.

5.6.Έγκριση της υπ΄αριθ.122/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου με θέμα: Λήψη απόφασης για επανεξέταση του θέματος «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου έμπροσθεν της Μερίδας 126Α Οικοδομών Λίνδου.

5.7.Έγκριση της υπ΄αριθ.123/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής θέμα: Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην δημοτική κοινότητα Σορωνής (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).

5.8.Έγκριση της υπ΄αριθ.124/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Καλλιθέας με θέμα: Γνωμοδότηση επί της πρότασης χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στη ΔΚ Καλυθιών»

 1. Συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ι.Γιαννακάκης)

  

 7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

7.1. Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 (Γ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.56961/2018

7.2. Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραχώρηση και χρήση αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων του 4ου Γυμνασίο Ρόδου και 2ου ΓΕΛ ΡΌΔΟΥ, ΣΤΟ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιοο-Λύκειο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/56960/2018

7.3. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ.2/55384/2018.

7.4.Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης εκπρόθεσμων αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερόμενων γονέων και κηδεμόνων στη διαδικασία επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων στις δομές Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ρ. για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/56432/2018.

 

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Χατζηϊωάννου)

8.1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό «Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας-Υπηρεσιών», ως προς τις ανάγκες διεξαγωγής δείπνου (buffet) στο πλαίσιο της Αθλητικής Ποδηλατικής Συνάντησης “HISTORICA” , 12,13 & 14 Οκτωβρίου 2018 αρ.πρωτ. 2/56376/2018

8.2. Εξειδίκευση ΚΑΕ 00-6443.0001 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/56375/2018.

8.3.  Αθλητική ποδηλατική συνάντηση “HISTORICA” 12,13 & 14 Οκτωβρίου 2018 αρ.πρωτ. 2/55244/2018.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Α.Ζωάνου)

9.1.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φαρμάκων αρ.πρωτ.14/54767/2018.

9.2.Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.14/55429/2018.

9.3.Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 14/56647/2018

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΔΩΔ/ΣΟΥ

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κ.Μ.Χριστοδούλου)

10.1.Έγκριση της υπ΄αριθ165/2018 απόφασης με θέμα: «Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018»

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ κ.Στ.Κυριαζής)

11.1.Έγκριση της υπ΄αριθ.250/2010 απόφασης με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης προϋπ/σμού του Οργανισμού οικ.έτους 2018».

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Α.Πάλλας)

12.1. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια ειδών και υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 2/55811/2018.

12.2.Έγκριση εξόδων μετακίνησης του υπαλλήλου κ.Ηλία Αργύρη στην Κοζάνη 29/10 έως 3/11/2018.

 

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ.Εμμ.Στάγκας)

13.1.Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής της κας.Ανθής συζ.Δημητρίου Ματσίγκου αρ.πρωτ. 2/54202/2018.

 

14.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Μ.Χατζηλαζάρου)

14.1.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2018 αρ.πρωτ. 2/56508/2018

14.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2018 αρ.πρωτ. 2/56513/2018

14.3. Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης – Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2018αρ.πρωτ. 2/56520/2018

14.4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Δέσποινας Αντωναράκη του Εμμανουήλ στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2018 αρ.πρωτ.2/56511/2018

14.5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μ.Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Λονδίνο προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δ.Ρ. στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2018 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2/56681/2018

14.6. Ορισμός μελών στις Επιτροπές καλής εκτέλεσης διοργανώσεων και εκδηλώσεων της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/56931/2018.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Δ.Τσίκκης)

15.1. Συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. 520/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας Scale Engineering για την απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση Λογισμικού (εγκατάσταση αναβαθμίσεων) για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ζυγίσεων της εταιρείας Scale Engineering που προμηθεύθηκε ο Δήμος από την εταιρεία EASYNET IKE και χρησιμοποιεί η υπηρεσία ΧΥΤΑ» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/56693/2018

15.2. Συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. 522/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. για την απευθείας ανάθεση για την «Επέκταση λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office)» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/56694/2018

15.3. Συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. 515/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε.,για την απευθείας ανάθεση για την «Επέκταση Εξοπλισμού Συστήματος Έκδοσης & Διαχείρισης Εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλουδών»  λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ.2/56690/2018.

15.4. Εισήγηση για την έγκριση αποκλειστικότητας και την απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού  Παλαιών Στοιχείων Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης, για την προκαταβολή σύνταξης των εργαζομένων» στις εταιρείες ALFAWARE, OTS και Singular λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/56689/2018

15.5.  Συμπλήρωση της απόφασης Δ.Σ. 518/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας EASYNET I.K.E. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης» αρ.πρωτ. 2/56692/2018.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

16.1.  Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 5/56966/2018.

17. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Αρχίπολης 2018 αρ.πρωτ. 6/57053/2018

18. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά Δ.Κ. Αφάντου 2018 αρ.πρωτ. 6/57055/2018

19.Λήψη απόφασης στήριξης της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για τη συνέχιση λειτουργίας της αρ.πρωτ. 2/52639/2018

20. Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ