Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Ορισμός εκπροσώπων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων»

Θέμα:Ορισμός εκπροσώπων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων»

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Συγκρότηση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την εγκατάσταση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ νέου Υποσταθµού

Θέμα:Σύσταση Επιτροπής για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ