Α’ στάδιο Γ’ φάσης Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Κρεμαστής Δήμου Ρόδου

0
110

Πινακίδα 1, Πινακίδα 2, Πινακίδα 3, Πινακίδα 4, Πινακίδα 5, Πινακίδα 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Διαγοριδών 1 – Ρόδος
Ταχ. Κώδ. : 85131
Πληρ. : Σταματία Σωτηράκη
Τηλ. : 2241364685
fax. : 2241364697
e-mail : ssotiraki@rhodes.gr
Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr
Ρόδος 4-6-18
Αρ. Πρωτ.: 1144 / 2018
Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κακούλης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 812/14-3-17 απόφαση Δημάρχου,

ανακοινώνει

ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, το α’ στάδιο της Γ’ Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κρεμαστής, του Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 707/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αναφορικά με την «Έγκριση της υπ’ αριθμό 141/7-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» που αφορά σε εξέταση των ενστάσεων για την Β’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Κρεμαστής.»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης πολεοδομικής μελέτης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο. Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μόνο στις περιοχές τροποποίησης της Β’ φάσης πολεοδομικής μελέτης.

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου, της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου ή της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. Απαραίτητη η προσκόμιση ιδιοκτησιακών στοιχείων.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολεοδομίας και Κοινοχρήστων Χώρων

Γεώργιος Κακούλης

NO COMMENTS