Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση του Ν.4483/2017

0
321

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου (επιχειρήσεις, λοιπούς οφειλέτες – επέκτασης του σχεδίου πόλης, της ύδρευσης και άρδευσης και πάσης φύσεως οφειλές), ότι βάσει του ευνοϊκού νόμου 4483/2017 (άρθρο 52) ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών μετά από αίτηση του οφειλέτη, με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Ο Αναπλ. Δημοτικός Ταμίας
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Καλογήρου Παρασκευή

NO COMMENTS