Προκηρύχτηκαν από τη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, επτά (7) άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Υπαίθρια Οργανωμένη Αγορά της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου – ΝΕΩΡΙΟ) πόλεως Ρόδου

0
213

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου η προκήρυξη για τη χορήγηση επτά (7) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Υπαίθρια Οργανωμένη  Αγορά της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας –(Πύργος Αγίου Πέτρου – ΝΕΩΡΙΟ) πόλεως Ρόδου. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Ρόδου προκηρύσσει επτά (7) νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Υπαίθρια Οργανωμένη Αγορά της Πλατείας Πατριάρχου Αλεξανδρείας – (Πύργος Αγίου Πέτρου-ΝΕΩΡΙΟ) πόλεως Ρόδου με αντικείμενο δραστηριότητας:

α. τέσσερις (4) θέσεις ειδών λαϊκής τέχνης,

β. δύο (2) θέσεις τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και

γ. μία (1) θέση για ξηρούς καρπούς.

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄82)

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε)  μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά, που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) ΜΙΑ αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 του Ν. 4264/2014, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και  Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου από την Παρασκευή 9 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το είδος της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που επιθυμεί ο αιτών να αποκτήσει και να ανήκει αποκλειστικά σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Επιτρέπεται η υποβολή μίας αίτησης από το ίδιο πρόσωπο, τον/την σύζυγο του ή τα τέκνα αυτών (δηλαδή μία αίτηση για τα μέλη της οικογένειας), σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις των προσώπων αυτών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος και ότι ο ίδιος δεν είναι συνταξιούχος γήρατος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Δημοτική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:

(α)  άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί,

(β)  πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ)  ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε)  ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ)  άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση.

  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνση Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας του Δήμου Ρόδου (Ταχ. Δ/νση: Λ. Ελευθερίας 51 τ.κ. 85104) είτε α) από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου «http://www.rhodes.gr» και δημοσιοποιείται στα τοπικά ΜΜΕ της Ρόδου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ

 

NO COMMENTS